Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Databeschikbaarheid voor borstkankerzorg vraagt om meer regie


Casus IKNL en Nictiz biedt analyse, duiding en oplossingen voor uitwisselingsknelpunten in borstkankerzorg

Iemand met de diagnose kanker ziet meerdere artsen en soms ook ziekenhuizen. Helaas delen die hun medische gegevens nog niet altijd automatisch. Dat leidt tot tijdverlies, onnodige herhaling van informatie en soms fouten die de behandeling kunnen vertragen of schaden. Nictiz en IKNL benadrukken daarom het belang van goede registratie en digitale informatievoorziening in borstkankerzorg en de regie die daarvoor nodig is. Een samenwerking tussen de beide partijen leverde de casus Knelpuntenanalyse informatiestandaard mammacarcinoom op die dit belang illustreert.

Klik hier voor de casus Knelpuntenanalyse informatiestandaard mammacarcinoom

De casus beschrijft de afspraken die zijn gemaakt over Eenheid van Taal in de borstkankerzorg en hoe die tot stand zijn gekomen. Tevens illustreert deze het toepassen van de hulpmiddelen voor een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel:het speelveldmodel en het specificatiecanvas, die Nictiz in 2023 introduceerde. De casus laat zien dat deze beide modellen handvatten bieden om de knelpunten bij de uitwisseling van informatie voor borstkankerzorg te analyseren, duiden en oplossingen aan te dragen. Inmiddels worden de knelpunten oncologie-breed opgepakt binnen OncoNext.

Beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar

Deze samenwerking tussen Nictiz en IKNL is in het kader van de architectuur van het gezondheidsinformatiestelsel, die in lijn is met de Nationale Visie op het gezondheidsinformatiestelsel. Die gaat uit van het principe dat data beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar moet zijn. Voor het primaire zorgproces, zodat zorgverleners beschikken over complete en actuele gezondheidsgegevens om de juiste zorg te kunnen verlenen. Maar ook voor secundaire gebruiksdoelen zoals wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering of beleidsvorming.

Informatiestandaarden beschrijven welke informatie gestructureerd en gestandaardiseerd wordt vastgelegd, zodat deze informatie herbruikbaar is voor automatische uitwisseling tussen zorgverleners en zorginstellingen.

Informatiestandaard Mammacarcinoom

De commissie Standaardisatie verslaglegging van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) ontwikkelde de informatiestandaard Mammacarcinoom. Voor de verschillende zorgdisciplines en in nauwe samenwerking met ICT-professionals en ondersteuning van IKNL. Zij maakten hierbij gebruik van de kennis van Nictiz over generieke standaarden, terminologie en ART-DECOR. De landelijke standaarden voor de MDO- en radiologie-verslaglegging zijn onderdeel van deze informatiestandaard. De commissie bepaalt periodiek op basis van feedback van gebruikers of er wijzigingen nodig zijn in de informatiestandaard.

Aan de hand van toelatingscriteria bepaalt Nictiz als stelselbeheerder onder andere of een standaard kan worden opgenomen in het stelsel van standaarden, die het speelveldmodel en specificatiecanvas als achtergrond hebben. Deze casus is een goed voorbeeld van de toepassing van die toelatingscriteria. Aan de andere kant draagt de casus bij om deze stelselcriteria verder aan te scherpen.

Over IKNL en Nictiz

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. De missie van IKNL is het reduceren van de impact van kanker. Dat doen zij op basis van inzichten van (real-world) data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNL werkt nauw samen met Nictiz om te komen tot een werkend informatiesysteem voor de oncologische en palliatieve zorg.

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg en heeft als motto: betere gezondheid door betere informatie. Naast het ontwikkelen en beheren van standaarden, adviseert Nictiz het ministerie van VWS en zorgpartijen over de inrichting van een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel. Daarbij verzamelt en deelt Nictiz kennis over digitale informatievoorziening in de zorg. Samenwerking met partijen uit het zorgveld is daarbij van essentieel belang. Nictiz is tijdelijk stelselbeheerder van het stelsel van standaarden.

Bron: Nictiz
Het bericht Databeschikbaarheid voor borstkankerzorg vraagt om meer regie verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Europese Commissie keurt nieuwe behandeling goed tegen multiresistente bacteriën


De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend voor een nieuwe behandeling gericht op volwassen patiënten met ernstige infecties veroorzaakt door multiresistente Gram-negatieve bacteriën, waarbij de behandelingsmogelijkheden beperkt zijn.

De goedkeuring van de Europese Commissie betekent dat de nieuwe behandeling, een vaste-dosiscombinatie van twee actieve stoffen, binnenkort beschikbaar zal zijn. Deze versnelde goedkeuring volgde op een positief advies van het Comité voor Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), gepubliceerd op 24 maart 2024. De behandeling werd beoordeeld onder de versnelde beoordelingsprocedure, omdat het wordt beschouwd als van groot openbaar gezondheidsbelang.

Gram-negatieve bacteriën die resistent zijn tegen veel van de momenteel beschikbare antibiotica veroorzaken ernstige infecties en vormen een ernstig volksgezondheidsprobleem, aangezien patiënten beperkte of soms geen behandelingsmogelijkheden hebben. Het wordt geschat dat tot 35.000 sterfgevallen per jaar in de EU worden veroorzaakt door deze multiresistente bacteriën.

De nieuwe combinatietherapie zal de eerste zijn die bedoeld is om ernstige Gram-negatieve bacteriële infecties te behandelen, inclusief infecties veroorzaakt door specifieke resistente bacteriën, bij volwassen patiënten binnen de EU.

Specifiek is de nieuwe behandeling geïndiceerd voor de behandeling van gecompliceerde intra-abdominale en urineweginfecties, ziekenhuisverworven longontsteking en infecties veroorzaakt door bepaalde soorten bacteriën (aerobe Gram-negatief) waarbij de behandelingsmogelijkheden beperkt zijn.

Twee klinische studies voor de nieuwe behandeling werden uitgevoerd met steun van een innovatief geneesmiddeleninitiatiefproject. De eerste was een fase II-studie die het potentieel als behandeling voor gehospitaliseerde patiënten met gecompliceerde intra-abdominale infecties onderzocht. De tweede was een fase III-studie die de nieuwe behandeling vergeleek met een veelgebruikte behandeling om gecompliceerde intra-abdominale infecties, ziekenhuisverworven longontsteking en beademingsgerelateerde longontsteking te behandelen. Gegevens uit de studies toonden aan dat de behandeling effectief en goed verdragen wordt.

“Dit is fantastisch nieuws vanuit het EU-gefinancierde project onder het publiek-private partnerschap. Het biedt een nieuw instrument om antibioticaresistente bacteriën te bestrijden, een gebied waar elke nieuwe doorbraakbehandeling een echt verschil maakt voor de volksgezondheid,” zegt de directeur-generaal van het directoraat-generaal voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie.

“Het vertragen van de verspreiding van antimicrobiële resistentie vereist een samenwerkingsbenadering, aangezien geen enkele organisatie de AMR-crisis alleen kan oplossen,” zegt een projectleider van het team. “De samenwerking met het project en onze andere partners was cruciaal in de ontwikkeling en goedkeuring van deze nieuwe behandeling, die nieuwe hoop biedt aan patiënten die getroffen zijn door multiresistente infecties.”

De volgende stap: De gecentraliseerde vergunning voor het in de handel brengen zal geldig worden in alle 27 EU-lidstaten, evenals in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Meer informatie over de beslissing van de Europese Commissie om een vergunning voor het in de handel brengen in de EU te verlenen, is beschikbaar op hun website. Meer informatie over de aanbeveling van EMA voor de vergunning voor het in de handel brengen in de EU is ook beschikbaar.

Bron: EMA
Het bericht Europese Commissie keurt nieuwe behandeling goed tegen multiresistente bacteriën verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Hartpatiënten voortaan eerder betrokken bij vraag wanneer ze naar huis mogen


Hartpatiënten worden in het Catharina Ziekenhuis voortaan eerder betrokken bij de voorwaarden van ontslag. En worden daardoor niet meer overvallen door de (eerdere) ontslagdatum.  “Dit, in combinatie met het geoptimaliseerd logistiek proces, zorgt ervoor dat iedereen met een gerust hart naar huis gaat.”

Miriam Scheurwater, AIOS (arts in opleiding tot specialist) cardiologie en onderzoeker in het Catharina Ziekenhuis, en cardioloog René Tio zijn zich ervan bewust dat een iets kortere opnameduur niet bij iedereen als muziek in de oren klinkt. “Maar het is beter om thuis te herstellen:  je bent veel sneller mobiel doordat je niet de hele dag op bed ligt en je zelfredzaamheid gestimuleerd wordt”, legt Scheurwater uit. “Bovendien zweven er in je eigen huis minder ziektekiemen rond en voor de psycho-sociale support ben je niet gebonden aan de bezoekuren.” Tio vult aan: “We besparen patiënten nu één opnamedag doordat het logistieke proces is geoptimaliseerd. En niemand gaat naar huis die niet naar huis kan.”

De kern van de betere stroomlijning: er wordt niet meer ’s middags verteld dat iemand dezelfde dag nog naar huis mag, maar er wordt een dag eerder al besproken op welke voorwaarden een patiënt de volgende dag het Catharina Ziekenhuis mag verlaten. “Dat gaat dan bijvoorbeeld om nog een bloedonderzoek of een labuitslag”, aldus Scheurwater. “Op die manier kan de patiënt beter wennen aan het idee dat hij of zij naar huis gaat.  Vervolgens wordt achter de schermen het ontslag verder geregeld met bijvoorbeeld de apotheek.” Deze stap is een voorbeeld van het streven naar waardegedreven zorg: zorg die écht het verschil maakt voor een patiënt.

Groot effect

Een dashboard gemaakt door Medtronic, één van ’s werelds grootste bedrijven op het gebied van medische technologie, is van grote waarde bij de nieuwe werkwijze. Tio: “Daarin staat een overzicht van alle patiënten en wat er voor nodig is om iemand met een gerust hart naar huis te kunnen laten gaan. Dat is een essentiële factor.” De twee zijn de eerste om te erkennen dat het een heel simpele stap is. “Maar wel eentje met groot effect. Voor de patiënt, de verpleging, maar wie naar het bredere plaatje kijkt ook voor het ziekenhuis: de druk op de bedden zal zo minder worden. Daarom willen we dit duurzaam implementeren.”De projectgroep die aan de basis van deze veranderingen staat, bestaat naast Scheurwater en Tio uit Janneke van Houtum (ad interim teamleider cardiologie), Sarah Dekker (gespecialiseerd regieverpleegkundige cardiologie), Niki van de Goorberg (gespecialiseerd regieverpleegkundige cardiologie), Kim Smulders (ANIOS cardiologie) en Wouter van Zwieten (Medtronic).

Niki van de Goorberg (links, gespecialiseerd regieverpleegkundige cardiologie) en Sarah Dekker (gespecialiseerd regieverpleegkundige cardiologie)

Bron: CzE
Het bericht Hartpatiënten voortaan eerder betrokken bij vraag wanneer ze naar huis mogen verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Eerste synthetische menselijke tweeling-embryo


Wetenschappers van het MERLN-instituut van de Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC+ hebben met succes een embryostructuur van een menselijke eeneiige tweeling gekweekt uit louter stamcellen, zonder gebruik te maken van een eicel of spermacel. Deze doorbraak stelt wetenschappers voor het eerst in staat om de vorming van de tweeling te observeren.

Tweeling

Het proces omvat een versnelde uitzetting van de blastocyste, een zakje met stamcellen waaruit nieuw leven ontstaat, waardoor het embryo in tweeën wordt gesplitst, de eerste stap in de vorming van een tweeling. Dit baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Advanced Materials, is het resultaat van een technologisch platform dat steeds dieper in biologische geheimen doordringt en de gecontroleerde groei van cellen, weefsels, organen en embryo’s mogelijk maakt.

Medische toepassingen

Het hoofddoel van dit onderzoek is om verbeterde (bio)medische zorg op grote schaal toegankelijk en betaalbaar te maken. Initieel richt het onderzoek zich op de gezonde innesteling en ontwikkeling van embryo’s. Door de synthetische embryo’s kunnen wetenschappers voor het eerst de cruciale microprocessen bestuderen die voorheen verborgen bleven in de baarmoeder.

De synthetische embryo’s uit stamcellen blijken voldoende realistisch te zijn om bruikbare kennis over biologische embryo’s te vergroten. Momenteel richt het onderzoek zich op praktische toepassingen, zoals het vergroten van kennis over miskramen en onvruchtbaarheid, en het ondersteunen van succesvolle zwangerschappen of verbeterde contraceptie.

Bovendien kunnen complicaties die optreden tijdens de vroege innesteling van tweelingzwangerschappen nu beter worden begrepen en mogelijk worden voorkomen of behandeld. De techniek zal ook worden toegepast in het begrijpen, diagnosticeren, behandelen en voorkomen van verschillende (vroege) menselijke ziekten.

In het laboratorium worden de vroege synthetische embryo’s, tot een maximale groei van 14 dagen, getest in high-throughput rondes van duizenden parallelle experimenten. Elk experiment heeft zijn eigen mix van groeifactoren en signaalmoleculen, waardoor wetenschappers kunnen vaststellen welke omstandigheden optimaal zijn voor de groei van het (tweeling)embryo in de eerste week.

Onderzoeksplatform

Onderzoeksleider Erik Vrij legt uit: “Voor de groei in de tweede week hebben we een innestelingsplatform ontwikkeld, implantation-on-chip genaamd, waarmee we baarmoederweefsel van een patiënt op een microfluidische chip kunnen laten uitgroeien en bestuderen om de voorwaarden voor een succesvolle innesteling van het embryo in de baarmoeder te vinden.”

Professor Clemens van Blitterswijk, de grondlegger van MERLN, benadrukt: “Via robotisering en machine-learning bootsen we biologische processen steeds nauwkeuriger na. Met de high-throughput methode vergroten we de kans op het ontstaan van zeldzame tweelingembryo’s. Deze gevonden formules kunnen ook worden toegepast om weefselspecifieke stamcellen, weefsels en delen van organen te creëren om patiënten te genezen, op een schaal die een groot aantal mensen helpt terwijl de kosten beperkt blijven.”

Bron: Universiteit Maastricht
Het bericht Eerste synthetische menselijke tweeling-embryo verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Tips tegen hooikoorts – Wat je zelf kunt doen


Zo’n één op de acht mensen in Europa heeft last van hooikoorts, oftewel allergische rhinitis. Dat klinkt misschien als abracadabra, maar het komt erop neer dat je allergisch reageert op pollen van grassen, bomen of onkruid. Dit kan je dag behoorlijk in de war schoppen, met al dat genies, die loopneus of verstopte neus en niet te vergeten de jeukende, tranende ogen.

Met het pollenseizoen dat nu langer duurt dan ooit (bedankt, klimaatverandering…), is het superbelangrijk om slimme trucjes toe te passen om die vervelende pollen te ontwijken.

Wat is hooikoorts precies?

In het kort: hooikoorts is wanneer je lichaam een beetje over de rooie gaat van buiten- of binnenshuis allergenen zoals pollen, huisstofmijt, dierenharen of schimmels. Het is géén verkoudheid (dus die zakdoeken mag je weer wegleggen), en het kan je weken- tot maandenlang gezelschap houden, vooral tijdens het hoogseizoen van pollen. Wil je er meer over weten? Voor meer informatie over hooikoorts: Leven met hooikoorts.

Hoe blijf je pollen de baas?

Een van de beste manieren om hooikoorts te slim af te zijn, is door up-to-date te blijven over de pollenverwachting. Check websites, apps of het nieuws voor de laatste stand van zaken. Probeer op dagen met veel pollen zoveel mogelijk binnen te blijven, vooral tijdens de piekuren in de middag.

Maak van je huis een pollenvrije zone

Door je huis pollenproof te maken, kun je een hoop ellende voorkomen. Houd ramen en deuren dicht om de pollen buiten de deur te houden. Luchtreinigers met HEPA-filters zijn ook een goed idee om die rondvliegende deeltjes te vangen. En vergeet niet regelmatig schoon te maken om pollen te verwijderen die toch binnen zijn gekomen.

Persoonlijke verzorging: Buiten de deur

Als je de deur uit gaat, bescherm je ogen dan met een zonnebril tegen pollen. Een beetje vaseline rond je neusgaten kan ook helpen om die vervelende pollen te blokkeren. Vergeet niet om je om te kleden en te douchen als je weer thuis-komt, om zo-alle pollen van je af te spoelen.

Pollenfilters en vermijdingstactieken

Ga je naar buiten of rij je met de auto? Overweeg dan pollenfilters voor je airco. Probeer buitenactiviteiten te skippen in de vroege ochtend en late namiddag, wanneer de pollen hun piekmoment hebben. En denk twee keer na over activiteiten waarbij je veel in contact komt met pollen, zoals grasmaaien of het platteland opzoeken tijdens het pollenseizoen.

Blijven die klachten aanhouden? Dan is het slim om even langs te gaan bij een huisarts. Zij kunnen je vast verder helpen!
Het bericht Tips tegen hooikoorts – Wat je zelf kunt doen verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Uitspraak Centrale Raad van Beroep: Persoonlijke dienstverleners met pgb recht op WW-uitkering


Op 30 maart 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich uitgesproken in het Hoger Beroep over de Regeling Dienstverlening aan Huis. Datum uitspraak: 30 maart 2023

De Centrale Raad van Beroep heeft in een recente uitspraak bepaald dat persoonlijke dienstverleners die betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) recht hebben op een WW-uitkering. De uitspraak heeft betrekking op een zaak waarbij het UWV het recht op een WW-uitkering had geweigerd aan een persoon die als zorgverlener minder dan vier dagen per week werkte.

Het UWV had zich gebaseerd op een uitzonderingsbepaling in de Werkloosheidswet (WW) die bepaalt dat personen die doorgaans minder dan vier dagen per week werken in dienstbetrekking, uitgesloten zijn van verzekering voor onder andere de WW. Deze regel gold ook voor persoonlijke dienstverleners die via een pgb werden betaald.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde echter dat deze uitsluiting een indirecte discriminatie van vrouwen vormde. De uitzonderingsbepaling leidde namelijk tot een hoger percentage vrouwen dat benadeeld werd dan mannen. Het Hof benadrukte dat nationale maatregelen die een groter percentage vrouwen dan mannen benadelen, in strijd zijn met de relevante richtlijnen, tenzij deze maatregelen worden gerechtvaardigd door objectieve factoren die geen verband houden met discriminatie op grond van geslacht.

Het UWV kon niet aannemelijk maken dat de uitzonderingsbepaling gerechtvaardigd was door dergelijke objectieve factoren. Het argument dat het verzekeren van deze groep zou leiden tot hogere kosten voor pgb-houders en mogelijk minder werkgelegenheid, vond de Raad onvoldoende onderbouwd. De Raad concludeerde dat de uitzonderingsbepaling niet geschikt en noodzakelijk was om de arbeidsmarkt voor persoonlijke dienstverlening te stimuleren of illegale arbeid te voorkomen.

De uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor persoonlijke dienstverleners die werken op basis van een pgb. Zij hebben nu recht op een WW-uitkering en het UWV moet hun gewerkte jaren als pgb-zorgverlener opnemen in hun arbeidsverleden. Deze uitspraak wijkt af van eerdere beslissingen van de Raad en heeft belangrijke implicaties voor de sociale zekerheid in Nederland.

De volledige uitspraak is te vinden op Rechtspraak.nl.
Het bericht Uitspraak Centrale Raad van Beroep: Persoonlijke dienstverleners met pgb recht op WW-uitkering verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Marie-Claire van Hek treedt aan als lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis


Opvolger Geranne Engwirda

De Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis heeft Drs. Marie-Claire van Hek RA benoemd tot lid Raad van Bestuur. Vanaf 1 juni 2024 vormen Marie-Claire van Hek en Nardo van der Meer samen de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

Van Hek (55) begon haar loopbaan als auditor bij KPN en accountant bij Deloitte. In 2002 maakte zij bewust de overstap naar de zorgsector waarna zij onder meer werkzaam was bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Stichting De Wever. Sinds 2019 is Van Hek werkzaam bij Stichting AxionContinu groep als lid Raad van Bestuur.

Voorzitter Raad van Toezicht Tiny Sanders: “De Raad van Toezicht is verheugd met de benoeming van Marie-Claire van Hek. Met haar ervaring in de zorgsector weet zij goed wat er speelt en welke uitdagingen deze veeleisende omgeving met zich meebrengt. Haar aanpak kenmerkt zich door een sterke focus op verbinding en samenwerking. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij samen met Nardo van der Meer de goede koers van het ziekenhuis zal voortzetten en daarmee de strategische ambities van het Catharina Ziekenhuis kan realiseren.”

Zelf zegt Van Hek over haar benoeming: “In de gesprekken die ik de afgelopen tijd in het Catharina Ziekenhuis voerde, heb ik een enorme onderlinge verbondenheid en gedrevenheid gezien. De mensgerichte benadering voor de patiënt van vandaag én morgen is voelbaar. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om samen met de collega’s van het Catharina Ziekenhuis verder te bouwen aan de zorg van morgen van en voor de inwoners en zorgprofessionals in de Brainportregio.”

Van Hek vervangt Geranne Engwirda, die per 1 januari 2024 startte als bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Bron: Catharina Ziekenhuis
Het bericht Marie-Claire van Hek treedt aan als lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Aanraking blijkt goed voor geestelijke en lichamelijke gezondheid


Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben door middel van een grootschalige analyse de manieren blootgelegd waarop vrijwillige aanraking iemands fysieke en mentale welzijn kan bevorderen.

Je herkent misschien het troostende gevoel als iemand je een knuffel geeft aan het einde van een stressvolle dag of over je schouder aait als je je down voelt. Maar de vraag blijft: kunnen aanrakingen écht helpen om je beter te voelen en maakt het uit van wie ze afkomstig zijn? Om deze vragen te beantwoorden, voerden onderzoekers van het Social Brain Lab van het Nederlands Herseninstituut en het Universitair Ziekenhuis Essen een grootschalige analyse uit van eerdere studies naar de effectiviteit van aanraking.

De voordelen van aanraking op geestelijke en lichamelijke gezondheid

Verbetert aanraking echt iemands welzijn? Het is een makkelijke vraag om te stellen, maar ingewikkelder om te beantwoorden. Individuele studies richten zich vaak alleen op specifieke situaties en kunnen elkaar tegenspreken. Het combineren van al deze studies voor een grootschalige analyse biedt een duidelijker antwoord: ja, aanraking verbetert zowel het fysieke als het mentale welzijn aanzienlijk, bijvoorbeeld via vermindering van pijn, angst, depressie en stress bij volwassenen. En het is zelfs zo dat mensen die fysieke of mentale gezondheidsproblemen hebben (en dus het meest behoefte hebben aan ondersteuning) nog meer baat hebben bij aanraking dan gezonde volwassenen. “Dit is vooral relevant als je bedenkt hoe vaak aanraakinterventies over het hoofd worden gezien”, legt Packheiser, eerste auteur, uit. Zijn er manieren waarop aanraking kan worden geoptimaliseerd? Tot op zekere hoogte is het antwoord ja.”

“Het doel van onze studie is om de honderden individuele studies die er zijn te benutten om te identificeren welk type aanraking het beste werkt,” voegt professor Keysers, directeur van het Social Brain Lab, toe. “Wat als je geen vriend of partner in de buurt hebt om je te omhelzen? Zou aanraking van een vreemde of zelfs een machine ook helpen? En hoevaak? De studie laat duidelijk zien dat aanraking inderdaad geoptimaliseerd kan worden, maar de belangrijkste factoren zijn niet noodzakelijkerwijs degene die we vermoeden.”

Het is interessant dat het niet uit lijkt te maken door wie je aangeraakt wordt, op wat voor manier dit gebeurt en hoelang het duurt: alles heeft dezelfde impact. Een uitgebreide massage door een therapeut kan net zo effectief zijn als een snelle knuffel van een vriend. Althans, totdat we rekening houden met de frequentie van de interventie. Hoe vaker een aanrakingsmoment, des te groter lijkt de impact te zijn. Een snelle knuffel zou dus potentieel nog meer effect kunnen hebben dan een massage wanneer deze vaker wordt herhaald.

Menselijke of niet-menselijke aanraking?

Opvallend is ook dat interventies met objecten of robots net zo effectief kunnen zijn als aanrakingen door mensen. “Er zijn veel mensen die behoefte hebben aan verbetering van hun welzijn, misschien omdat ze eenzaam zijn, of als ze bijvoorbeeld ziek zijn. Deze resultaten geven aan dat een aanraakrobot of zelfs een eenvoudige verzwaarde deken het potentieel heeft om deze mensen te helpen”, legt laatste auteur Frédéric Michon uit. Ondanks deze voordelen voor ons fysieke welzijn, blijken robot- en objectinterventies minder effectief te zijn voor onze mentale gezondheid. Mentale gezondheidsstoornissen zoals angst of depressie vereisen mogelijk toch menselijke aanraking, “wat misschien wijst op het belang van een emotionele component”, aldus Michon.

Hoewel de onderzoekers net zo nieuwsgierig waren naar het contact van mens tot dier, zijn er nog geen studies die deze vraag onderzoeken.”Het zou nuttig zijn om te zien of aanraking van bijvoorbeeld een huisdier het welzijn zou kunnen verbeteren, en omgekeerd: of zij er ook baat bij hebben, maar helaas zijn er nog niet genoeg studies om algemene conclusies te trekken over deze onderwerpen”, verduidelijkt Michon.

Aanraakinterventies op verschillende leeftijden

Onderzoek bij pasgeborenen laat zien dat ook zij baat hebben bij aanrakingen. Toch laat het team een belangrijk verschil zien ten opzichte van volwassen proefpersonen: bij baby’s bleek de persoon die de aanraking uitvoerde wél belangrijk te zijn. De voordelen van aanraking bleken groter te zijn als ze worden uitgevoerd door een ouder in plaats van een arts of verpleegkundige. “Deze bevinding kan veel invloed hebben”, voegt Packheiser toe. “Het sterftecijfer als gevolg van vroeggeboorten is in sommige landen hoog en de kennis dat een baby meer baat heeft bij de aanraking van de eigen ouder biedt een gemakkelijk implementeerbare vorm van ondersteuning voor de gezondheid van de baby.

“Door een gebrek aan studies bleek het moeilijk om conclusies te trekken over kinderen en tieners. “Grootschalige studies zoals deze helpen ons om meer duidelijkheid te krijgen, maar ze helpen ons ook om vast te stellen waar onderzoek tekortschiet en waar er nog gaten zitten”, legt Michon uit. “We hopen dat onze bevindingen toekomstig onderzoek kan sturen om minder bekende vragen te onderzoeken. Dit omvat aanraking van dieren, maar ook aanraking van verschillende leeftijden en van mensen met specifieke klinische aandoeningen zoals Autisme, een andere categorie die nog niet uitgebreid is onderzocht”

Bron: KNAW
Het bericht Aanraking blijkt goed voor geestelijke en lichamelijke gezondheid verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Oproep ActiZ: Zorg te belangrijk om links te laten liggen op de formatietafel


‘Goed ouder worden met passende zorg en ondersteuning is een van de mooiste verworvenheden van onze samenleving. Maar de vanzelfsprekendheid hiervan staat onder druk.’ Dat schrijft ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken aan informateurs Richard Van Zwol en Elbert Dijkgraaf in een brief namens ActiZ. De branchevereniging van zorgorganisaties roept de formerende partijen op om de zorg voor ouderen hoger op de agenda te plaatsen.

Er wordt tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet nog te weinig en met een beperkte blik naar de zorg gekeken. In de brief aan de informateurs is ActiZ duidelijk: ‘Het moet meer gaan over hoe een nieuw kabinet de regie kan nemen, welke fundamentele keuzes over de aanspraak men overweegt en hoe ze het eerlijke verhaal wil vertellen over de toekomst van de zorg.’

ActiZ-brief-tbv-kabinetsformatieDownloaden

Vergrijzing is geen toekomstbeeld

‘Willen we dat de huidige en volgende generatie ouderen met een zorgvraag het leven zo goed mogelijk kan leiden met passende zorg of ondersteuning, dan zijn er fundamentele veranderingen nodig in hoe we de zorg organiseren en de verantwoordelijkheid verdelen in de samenleving,’ aldus ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. Volgens ActiZ kan de politiek deze uitdaging niet voor zich uit blijven schuiven. De vergrijzing van Nederland is namelijk geen toekomstbeeld: ‘We zitten er middenin.’

De zorg kan het niet alleen

Ondanks een groeiende zorgvraag en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, houden zorgprofessionals de zorg draaiende, dag en nacht. Westerlaken: ‘Zorgorganisaties doen hun uiterste best om hun medewerkers hierin te ondersteunen en de best passende zorg te bieden aan cliënten, ondanks financiële en organisatorische uitdagingen. Maar de zorg kan de uitdagingen als gevolg van de vergrijzing niet alleen oplossen. Een nieuw kabinet zal regie moeten nemen, met lef en daadkracht.’

Meteen mee aan de slag

Het begint volgens ActiZ met het verbeteren van het salaris in de zorg en het overbruggen van de loonkloof. Het salaris van veel professionals in de zorg (in de VVT-sector met name verzorgenden en verpleegkundigen) loopt op dit moment nog altijd 6 tot 7 procent achter ten opzichte van het gemiddelde van de marktsector en de publieke sector. Westerlaken: ‘We kunnen hier geen dag langer mee wachten. Een adequate beloning draagt bij aan het beperken van de grote personeelstekorten in de zorg.’

Beperk de aanspraak

Om de zorg toegankelijk te houden voor degene die deze het meeste nodig hebben, roept Westerlaken een nieuw kabinet ook op de aanspraak op zorg te herzien. Ze stelt onder meer de vraag: ‘Wie heeft recht op intramurale verpleeghuiszorg als die steeds schaarser wordt? Nu heeft iedereen met de juiste indicatie recht op een verpleeghuisplek. Maar de indicatie is helaas geen garantie. Het recht schept een verwachting die steeds minder goed waargemaakt kan worden.’

Tot slot vraagt Westerlaken een nieuw kabinet om aan de slag te gaan met de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de wijkverpleging. Dit kan onder meer door de investeringsagenda wijkverpleging uit te voeren. Want zoals Westerlaken zegt: ‘De toekomst van de zorg in Nederland is thuis.’

Bron: ActiZ
Het bericht Oproep ActiZ: Zorg te belangrijk om links te laten liggen op de formatietafel verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel

x

Hoe zorg je ervoor dat mensen minder sociaal wenselijk antwoorden?


Marketing onderzoeker Rik Pieters heeft, samen met collega’s van andere universiteiten, een nieuwe, indirecte vraagtechniek ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de kans groter is dat mensen waarheidsgetrouw antwoorden op gevoelige vragen. De techniek kan onder andere gebruikt worden bij het afnemen van enquêtes of bij het maken van beleid.

De kans is groot dat mensen sociaal wenselijke antwoorden geven bij rechtstreekse vragen over gevoelige onderwerpen, zoals porno kijken, roken tijdens de zwangerschap, stelen in de supermarkt of de illegale aanschaf van medicijnen. Dit onderzoek richt zich op het kopen van potentie-versterkende medicijnen via illegale kanalen zoals internetsites. In eerder onderzoek keek Pieters met zijn collega’s ook naar consumptie van porno. Consumenten blijken daar, als je er direct naar zou vragen, niet eerlijk over te zijn. 

Eerlijke antwoorden 

Om wel eerlijke antwoorden te krijgen hebben de onderzoekers een nieuwe vraagtechniek ontwikkeld. Ze stellen aan deelnemers twee vragen: een ‘gevoelige’ vraag en een ‘onschuldige’ vraag. In het onderzoek naar de potentie-versterkende medicijnen was dit bijvoorbeeld: Vraag 1: Heeft u wel eens medicijnen via een illegaal kanaal verkregen? Vraag 2: Koopt u wel eens producten via internet? 

Onderzoeker Rik Pieters: ‘Als je dit direct vraagt, dan krijg je twee antwoorden, namelijk een op de eerste vraag en een op de tweede vraag. Maar dan zullen sommige mensen misschien geen eerlijk antwoord op de eerste vraag geven. In onze nieuwe, indirecte techniek vragen we alleen maar: ‘Is het antwoord op deze twee vragen hetzelfde of verschillend? Dus de deelnemers aan het onderzoek hoeven niet direct antwoord op elk van de twee aparte vragen te geven. Dat maakt het gemakkelijker om eerlijk te antwoorden op de eerste, gevoelige vraag.’

Andere vragen 

Daarnaast krijgen de deelnemers in het onderzoek ook nog allerlei andere vragen. Bijvoorbeeld of ze van bepaalde activiteiten of sporten houden, zoals voetbal, basketbal, schaken, fierljeppen, of bepaalde literatuur lezen. De onderzoekers gebruiken de antwoorden op de andere vragen om de kans te voorspellen of ze ook gevoelige praktijken zouden doen en dus op die vraag, als die direct gesteld zou worden, bevestigend zouden antwoorden. Hieruit kunnen ze afleiden wat het antwoord van de gevoelige vraag zou zijn. 

Het voordeel van deze techniek is dat deelnemers eerlijk, of in ieder geval eerlijker dan onder normale omstandigheden, antwoord geven op gevoelige vragen. Bovendien wordt de privacy van deelnemers beschermd, en dat is belangrijk bij gevoelige of zelfs illegale gedragingen. Rik Pieters: ‘We weten nooit precies of deelnemer 1 of deelnemer 2 het gevoelige gedrag vertoond heeft, en daar zijn we ook niet in geïnteresseerd. Maar we weten door dit onderzoek wel hoeveel mensen in de steekproef het gevoelige gedrag vertoond hebben en met welke andere kenmerken dat samenhangt.’

Juiste informatie voor beleidsmakers

De techniek is op heel veel terreinen toepasbaar, niet alleen om illegaal medicijngebruik te onderzoeken, maar ook om onderzoek te doen naar het bezitten van zwart geld, fraude, kopen van illegaal vuurwerk, drugsgebruik, ongezond gedrag, winkeldiefstal of ongewenst gedrag in de werkomgeving. 

Pieters: ‘Om beleid te kunnen ontwikkelen en de effecten te kunnen beoordelen moeten beleidsmakers, van bedrijven of instanties, de voorkeuren en gedragingen van consumenten kennen. Als mensen niet de waarheid spreken in enquêtes, dan krijgen beleidsmakers niet de juiste informatie. Dat kan leiden tot geen beleid (‘niemand rookt in Nederland’) of de conclusie dat het beleid perfect gewerkt heeft (‘na de reclamecampagne zegt iedereen gestopt te zijn met het plegen van winkeldiefstallen’). Daarom is het belangrijk dat consumenten eerlijke antwoorden geven op gevoelige vragen.’

Het artikel ‘Response Aggregation to Obtain Truthful Answers to Sensitive Questions: Estimating the Prevalence of Illegal Purchases of Prescription Drugs’ is gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Journal of Marketing Research en is hier in te zien.
Het bericht Hoe zorg je ervoor dat mensen minder sociaal wenselijk antwoorden? verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel