x

Bestuur Rijnstate staat pal achter personeel maar vreest grote financiële problemen


De huidige salariseisen van de vakbonden  kunnen zwaar op de begroting van Rijnstate drukken. Dit terwijl het recente loonbod van de NVZ al veel beter was dan in de meeste andere sectoren. Afhankelijk van het gekozen salarisvoorstel kan dit verder oplopen tot een extra post van 11 tot 14 miljoen euro voor onze begroting. Dat heeft vergaande gevolgen voor de bedrijfsvoering in het ziekenhuis.

Rijnstate heeft berekend wat de financiële consequenties van de salariseisen zijn. ,,We staan juist nu achter onze mensen,’’ zegt Wim van Harten voorzitter van de Raad van Bestuur. ,,Maar het komt uit de lengte of uit de breedte. Wij denken dat voor verschillende groepen echt een extra slag te rechtvaardigen is; dat heeft de SER ook al geadviseerd. Als zorgverzekeraars en de overheid echter niet willen bij springen dan kunnen we alleen naar onze eigen organisatie kijken.’’

Van Harten had gehoopt dat het tegenvoorstel van enkele weken geleden akkoord was bevonden door de vakbonden. ,,Het koste ons al de no­di­ge hoofd­bre­kens om daar­mee niet in de ro­de cij­fers te­recht te ko­men. Door­pra­ten om op een nog wat be­te­re loon­stijging in 2024 uit te ko­men is wat ons be­treft dan ook pri­ma en dat gun­nen we onze zorgprofessionals. De eis die de bon­den nu op ta­fel heb­ben ge­legd is ech­ter te­rug bij af. Die is veel te fors.’’

De zorg staat al eni­ge tijd on­der gro­te fi­nan­ci­ë­le druk. Door het hui­di­ge voor­stel van de vak­bon­den neemt de­ze druk ver­der toe­ met mo­ge­lijk ver­strek­ken­de ge­vol­gen voor Rijn­sta­te, on­ze me­de­wer­kers en daar­mee de zorg voor pa­ti­ën­ten. ,,Wij zijn daar erg bezorgd over. We zijn trots en zuinig op ons personeel en waar­de­ren het ve­le goe­de werk dat  iedereen dag-in-dag-uit ver­rich­t. Daar­om wil­len sa­men met alle Rijnstaters kij­ken hoe we met de hui­di­ge si­tu­a­tie kun­nen om­gaan”.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.rijnstate.nl   

Bron: Rijnstate
Het bericht Bestuur Rijnstate staat pal achter personeel maar vreest grote financiële problemen verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel