x

KNGF maakt zich zorgen over mogelijk afschaffen restitutie in de basisverzekering


Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) onderschrijft het voornemen van het nieuwe kabinet om in de zorg de nadruk te leggen op samenwerking tussen zorgaanbieders, gepast gebruik en kosteneffectiviteit. De fysiotherapeut is op al deze punten een partner voor de overheid. Hij levert aantoonbaar toegevoegde waarde op kosteneffectieve wijze, opereert dichtbij de cliënt in nauwe samenwerking met andere eerstelijnsaanbieders en voorkomt bij tijdige inzet dat cliënten meer of duurdere zorg nodig hebben.

Gezamenlijk eerstelijnsconvenant

Eerstelijnsaanbieders zijn nu al vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband VELO. Volgens het KNGF zouden maatregelen ook vastgelegd kunnen worden in een gezamenlijk convenant. De eerstelijnsaanbieders maken samen afspraken over bijvoorbeeld de rolverdeling in de eerstelijn, over het tegengaan van onnodig doorverwijzen en het leveren van (chronische) zorg zoveel mogelijk dichtbij huis. Op die manier leveren zij een nadrukkelijke bijdrage aan beheersing van de geleverde zorg en de zorgkosten.

Kosteneffectiviteit fysiotherapie

“In de huidige situatie, blijkt fysiotherapie goed aan te sluiten op de behoefte van de coalitiepartijen PvdA en VVD. Fysiotherapie levert een grote bijdrage aan de gezondheid(swinst) van patiënten. Dit blijkt ook uit een recent onderzoek naar het effect van fysiotherapie bij vijf chronische aandoeningen. Naast gezondheid(swinst), is er sprake van grote kosteneffectiviteit die het beste tot zijn recht komt als die aandoeningen in de basisverzekering opgenomen zijn ”, aldus Eke Zijlstra, bestuursvoorzitter van het KNGF. Met tijdige inzet van fysiotherapie, worden hoge kosten verderop in de keten voorkomen. Zijlstra ziet nog een groot pluspunt: “De organisatie van fysiotherapiepraktijken is kleinschalig, waardoor zorg dicht bij de patiënt vanzelfsprekend is. Al met al, levert fysiotherapie een directe bijdrage aan de doelstellingen van het nieuwe kabinet. Om die bijdrage ook in de toekomst veilig te stellen, is het van belang dat de politiek fysiotherapie drempelloos toegankelijk houdt en de fysiotherapeut meer regie geeft in de beweegzorg ”.

Restitutie

Het KNGF maakt zich wel zorgen over het voornemen om restitutie in de basisverzekering af te schaffen. “Ik zou de coalitiepartners willen oproepen deze voorgenomen maatregel niet door te voeren. Door de maatregel wordt de keuzevrijheid van de burger ernstig beperkt”, bepleit de voorzitter van het KNGF.

Bron: KNGF